Paypoint

Condiții generale privind furnizarea Aplicației Paypoint

1. Definiții

În înțelesul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

2. Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către Paypoint a Aplicației Paypoint, la solicitarea Clientului, pentru efectuarea de Tranzacții, în condițiile convenite între părți.

2.2 Prin Aplicația Paypoint pot fi efectuate următoarele Tranzacții, enumerarea fiind exemplificativă și nu limitativă, astfel: efectuarea de plăți în lei, achiziționarea unor produse/servicii din portofoliul partenerilor Paypoint, plata facturilor de utilități către furnizorii disponibili în aplicație, folosind una din metodele disponibile:

2.3 Lista operațiunilor care pot fi efectuate prin Aplicația Paypoint poate fi modificată, atât în sensul completării cu opțiuni noi, cât și prin eliminarea sau modificarea celor existente și este permanent actualizată pe site-ul de internet al Paypoint (https://ro-ro.paypoint.com/)

3. Limitele operațiunilor de plată

3.1 Pot fi efectuate plăți în lei prin intermediul Aplicației Paypoint, indiferent de valoarea acestora.

4. Costuri

4.1 În cazul în care se aplică taxe și comisioane în vederea utilizării Aplicației Paypoint, acestea sunt prevăzute în Lista de Taxe și Comisioane.

5. Securitatea accesării serviciului. Efectuarea operațiunilor

5.1 Pentru a preveni utilizarea neautorizată a Aplicației Paypoint, Clientul: (i) va păstra în siguranță Elementele de securitate, scop în care va lua toate măsurile de precauție necesare pentru păstrarea confidentialitatii și securității acestora, pentru prevenirea fraudei și/sau a utilizarii lor neautorizate/necorespunzătoare în acord cu prevederile specifice din Condițiile Generale de Afaceri Paypoint și va utiliza Aplicația Paypoint întocmai prevederilor prezentului Contract, precum și informațiilor și instrucțiunilor primite în acest sens de la Paypoint; (ii) va respecta standardele de securitate comunicate de Paypoint la momentul activării/modificării Parolei; (iii) Clientul va putea solicita blocarea accesului cu Parola la Aplicația Paypoint contactând Paypoint la e-mail [email protected]. Solicitarea va fi considerată validă doar în cazul în care este transmisă de pe adresa de e-mail folosită la crearea contului în Aplicația Paypoint; (iv) va accesa serviciul Aplicației Paypoint numai de pe dispozitive securizate (smartphone-uri sau tablete fără modificări ce pot afecta securitatea dispozitivului, etc).

În cazul în care Clientul nu va respecta obligațiile menționate, Paypoint nu va fi obligată la plata de despăgubiri către Client.

5.2 Orice persoană care accesează Aplicația Paypoint este prezumată a fi Clientul. Prin prezentul Contract, Clientul autorizeaza Paypoint în mod irevocabil să execute Instrucțiunile autorizate în momentul primirii acestora, în situația în care Clientul și Instrucțiunea respectivă au fost identificate în mod corect în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract.

5.3 Paypoint va avea dreptul să nu acționeze conform Instrucțiunii autorizate, dacă are suspiciuni că aceasta nu a fost autorizată în mod corespunzător de către Client sau Elementele de securitate au fost utilizate în mod necorespunzător. În astfel de cazuri, Paypoint nu va fi obligată la plata de despăgubiri pentru pierderi sau daune provocate de neefectuarea sau întârzierea efectuării plăților. Clientul recunoaște că o astfel de neexecutare din partea Paypoint nu atrage dreptul Clientului de a nu își executa toate obligațiile asumate față de Paypoint.

5.4 După ce Paypoint a primit o Instrucțiune autorizată, aceasta nu va putea fi revocată, modificată sau anulată. Clientul poate solicita anularea Tranzacțiilor efectuate prin Aplicația Paypoint, numai din motive imputabile Paypoint.

5.5 Pentru toate anularile de plată, Clientul va solicita în scris, utilizând soluția chat, anularea plății, furnizând, în mod obligatoriu, următoarele informații:

5.6 În cazul sumelor cu valori mai mari de 1500 lei sau în cazul în care a mai existat o solicitare de anulare Tranzactie, din partea aceluiași Client, în cursul aceleiași luni, solicitările de anulare a Tranzactiei se transmit prin e-mail, la adresa [email protected], și vor conține informațiile prevăzute la art. 5.5

Paypoint va verifica respectarea acestor condiții și va autoriza anularea plății, dacă este cazul.

5.7 În cazul autorizării anulării Tranzacțiilor, plata va fi restituită Clientului de către Paypoint, într-un termen comunicat de Clientului, estimat în funcție de furnizorii de servicii/partenerii contractuali ai Paypoint. În cazul anulărilor, comisionul/taxa aplicat(ă) Tranzacției, dacă se aplică, nu se poate returna.

5.8 Instrucțiunile autorizate transmise de către Client în vederea executării prin intermediul Aplicației Paypoint în zilele lucrătoare, înainte de ora limita de primire a instrucțiunilor Clientului (Cut-off-time) – comunicata Clientului prin Condițiilor Generale de Afaceri, se consideră primite de către Paypoint în aceeași zi. Dacă însa ordinele de plata sunt transmise după ora limită de primire în vederea executarii (după cut-of-times) sau într-o zi nelucrătoare, se consideră că sunt primite de către Paypoint în următoarea Zi lucrătoare.

5.9 Accesul Clientului în Aplicația Paypoint se face cu aplicarea procedurii de Autentificare strictă a clienților, prin utilizarea Elementelor de securitate corespunzătoare, astfel cum acestea sunt indicate în prezentul document.

5.10. Clientul este responsabil în cazul în care Clientul va divulga Cod PIN Tranzacție către o terță persoană. Paypoint nu va fi obligată la plata de despăgubiri către Client în cazul divulgării Cod PIN Tranzacție către o terță persoană.

5.11. Alte acțiuni posibile pentru utilizator în Aplicația Paypoint:

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1 Definiții

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR , următoarele noțiuni înseamnă:

6.2 Scopurile prelucrării

6.3 Tipurile de date prelucrate

6.4 Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal – în conformitate cu Art. 6 GDPR:

Persoana vizată își poate retrage consimțământul acordat oricând, însă acesta nu se aplică retroactiv în ceea ce privește datele prelucrate anterior transmiterii solicitării de retragere a acestuia. Pentru retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea de către Paypoint a datelor Clientului, acesta din urmă are posibilitatea de a transmite un e-mail la adresa [email protected] sau poate contacta compania la adresa Paypoint Services S.R.L: București, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 8.

6.5 Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

6.6 Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate

În cazul datelor cu caracter personal aferente tranzacțiilor – acestea sunt stocate pe perioada în care persoana fizică are calitatea de Client și un an după șteregrea contului de Client, cu excepția datelor înregistrate în evidențele financiar-contabile, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

În situația datelor colectate în cazul plăților efectuate de către consumatori, aferente facturilor emise de către furnizorii de utilități, telecomunicații, acestea sunt păstrate conform instrucțiunilor primite de Paypoint de la operatori (furnizorii de utilități, telecomunicații etc), în scopul exclusiv de a justifica către consumatori plățile efectuate.

Evidențele reclamațiilor sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție (începând cu data ultimului răspuns la respectiva reclamație), cu excepția cazului în care se aplică o perioadă mai lungă din motive comerciale întemeiate sau dacă aceasta este reglementată printr-o prevedere legală specifică. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz).

Datele de contact înregistrate în baza de date de marketing a Paypoint sunt stocate până la exercitarea de către utilizator a dreptului de obiecție sau până la retragerea acordului cu privire la prelucrare.

Datele de contact înregistrate în baza de date Paypoint pentru activități de marketing sunt stocate până la exercitarea de către persona vizată a dreptului de obiecție sau până la retragere acordului cu privire la prelucrare.

Atât Paypoint cât și ceilalți Operatori sau Împuterniciți ai acestora care realizează operaționalizarea Aplicației Paypoint, asigură persoanei vizate următoarele drepturi:

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală, nerespectarea de către persoana vizată a oferirii respectivelor informații către Paypoint, aceast din urmă nu va putea fi în măsură să dea curs solicitării persoanelor vizate de a efectua respectiva operațiune/tranzacție; din acest considerent, o astfel de acțiune din partea Paypoint nu va putea fi considerată ca o încălcare a obligațiilor contractuale față de persoana vizată, acesta bazându-se pe legalitatea solicitării respectivelor informații.

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie contractuala, nerespectarea de către persoana vizată a oferirii respectivelor informații, Paypoint, nu va putea efectua respectiva operațiune/tranzactie; din acest considerent, o astfel de acțiune din partea Paypoint nu va putea fi considerată ca o încălcare a obligațiilor contractuale, față de persoana vizată.

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal condiționează încheierea unui contract în care persoana vizată este parte, iar aceasta refuză să ofere aceste informații, Paypoint se va afla în imposibilitatea de a putea să încheie respectivul contract.

6.7 Transferuri internaționale de date

Este posibil ca Paypoint să transfere datele persoanelor vizate către țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia. SEE este format din țări din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Se consideră că aceste țări au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele Paypoint (respectiv, cele pe care Paypoint stochează datele) sau furnizorii și prestatorii Paypoint de servicii furnizează serviciile din afara SEE. Dacă Paypoint transferă datele Clienților cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, Paypoint se va asigura că datele persoanelor vizate sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, Paypoint se va asigura că există un acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, Paypoint va solicita respectivului terț încheierea unui acord care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, Paypoint se va asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

6.8 Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal și politicile Paypoint puse la dispoziția persoanelor vizate

Pe lângă informațiile cu privire la protecția datelor cu caracter personal disponible în cadrul prezentul capitol, Clientul ia la cunoștință de faptul că Paypoint pune la dispoziția acestuia, prin existența pe website-ul Paypoint (www.paypoint.ro.), a următoarelor documente:


7. Drepturile și obligațiile părților. Modificarea contractului

7.1 Paypoint

 1. Paypoint își rezerva dreptul de a aduce modificări Condiţiilor Generale Paypoint și/sau caracteristicilor serviciului oferit. Modificările vor fi comunicate pe site-ul www.paypoint.ro. Toate modificările sau inlocuirile vor fi considerate acceptate de către Client, vor intra în vigoare și vor prevala asupra prevederilor anterioare.
 2. Clientul declară că a fost informat cu privire la posibilitatea modificării de către Paypoint a valorii taxelor și comisioanelor percepute pentru operațiunile efectuate prin Aplicația Paypoint sau în legătură cu aceasta, atat în sensul majorării, cat și al diminuării, și înțelege ca orice modificare îi va fi notificată pe pagina de Aplicației Paypoint accesibilă după introducerea de către Client a Elementelor de identificare.
 3. Paypoint informează Clientul cu privire la specificațiile privind componentele hardware și software necesare utilizării Aplicației Paypoint.
 4. Paypoint pune exclusiv la dispoziția Clientului Elementele de securitate pentru utilizarea Aplicației Paypoint.
 5. Paypoint asigura securitatea tranzacțiilor prin criptarea mesajelor și prin recunoașterea automată a Clientului după Elementele de securitate stabilite.
 6. Paypoint asigură executarea instrucțiunilor transmise electronic de către Client, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu procedurile interne ale Paypoint.
 7. Paypoint își rezervă dreptul de a dezactiva opțiunea de autentificare cu Amprentă digitală, în situația în care există suspiciuni privind securitatea tehnologiei de scanare amprentă, caz în care va informa Clientul, fie înainte, fie după dezactivarea opțiunii.
 8. Paypoint poate solicita Clientului autentificarea cu Parola, după un anumit număr de autentificări cu Amprenta digitală/Recunoaștere facială, sau după un anumit interval de timp de la ultima utilizare a Parolei.
 9. Paypoint își rezervă dreptul de a dezactiva opțiunea de autentificare cu Recunoaștere facială, în situația în care există suspiciuni privind securitatea tehnologiei de scanare recunoaștere facială, caz în care va informa Clientul, fie înainte, fie după dezactivarea opțiunii.

7.2 Clientul

 1. solicită înregistrarea în Contul de Utilizator sau a instrucțiunilor de plată transmise electronic, prin utilizarea Elementelor de securitate.
 2. asigură componentele hardware și software necesare utilizării Aplicației Paypoint, conform specificatiilor primite din partea Paypoint, precum și securitatea dispozitivului de pe care accesează Aplicația Paypoint.
 3. își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse precum și a tranzacțiilor ordonate electronic.
 4. se obligă să informeze Paypoint de îndată, fără o întârziere nejustificată, dacă o persoană neautorizată a luat cunoștință de Elementele de securitate sau acestea au fost pierdute ori furate sau utilizate fără drept.
 5. se obligă să nu copieze, vândă, închirieze, să înstrăineze sub orice altă formă ori să permită utilizarea de către persoane neautorizate a Aplicației Paypoint sau a Elementelor de securitate și să nu păstreze Codul PIN și Parola împreună.
 6. se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la Elementele de securitate pe întreaga durată a Contractului.
 7. se obligă să comunice Paypoint, în modalitățile agreate, orice schimbare a datelor sale personale și/sau de contact, inclusiv schimbarea numărului de telefon mobil. Ulterior modificării, toate notificările Paypoint în legătură cu prezentul Contract vor fi transmise la noile date de contact (inclusiv la noul număr de telefon mobil) comunicate Paypoint. În caz contrar, Paypoint nu va fi răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisă de Paypoint la datele de contact înregistrate în evidențele sale va fi considerată valabilă.
 8. are obligația sa depună la Paypoint autorizațiile/formularele/informațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora se efectuează operațiunile de plată, în situația în care legislația în vigoare prevede această obligație sau în cazul în care Paypoint solicită acest lucru în mod expres, conform procedurilor sale interne. În aceste cazuri, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Client prin Aplicația Paypoint, acesta are obligația să depună la Paypoint autorizațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale, în baza cărora s-a efectuat tranzacția. În cazul în care Clientul nu respectă aceasta cerinta, întreaga răspundere pentru executarea tranzacției și riscurile aferente vor reveni Clientului.
 9. să utilizeze Aplicația Paypoint cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Contract.

8. Răspunderea părților

8.1 Paypoint nu este responsabilă pentru niciun fel de pagube decurgând din utilizarea neautorizată a Aplicației Paypoint (fie ca Elementele de Securitate primite de către Client au fost pierdute, furate sau utilizate fără drept) în cazul în care Clientul a acționat în mod fraudulos sau nu și-a respectat obligațiile contractuale referitoare la utilizarea Aplicației Paypoint și păstrarea Elementelor de Securitate, cu intenție sau din neglijență gravă. Clientul suportă toate pierderile, fără limită de sumă, legate de orice operațiuni neautorizate dacă acestea rezultă în urma fraudei Clientului sau a nerespectării intenționate sau din neglijență gravă a uneia sau mai multor obligații care îi revin în temeiul Contractului.

În cazul în care nu a acționat fraudulos, Clientul nu suportă nicio consecință financiară care rezultă din utilizarea Aplicației Paypoint în cazul în care Elementele de securitate au fost pierdute, furate sau folosite fără drept (i) după notificarea Paypoint cu privire la acest eveniment realizată în conformitate cu prevederile art. 8.1 din prezentul Contract, (ii) în cazul în care Paypoint nu solicita o autentificare strictă a clienților, (iii) în cazul în care nu a putut detecta evenimentul înaintea efectuării unei plăți, (iv) pierderea a fost cauzată de o acțiune/inacțiune a unui angajat, agent sau a unui prestator de servicii de plată sau a unei entități căreia i-au fost externalizate activități, (v) Paypoint nu i-a pus la dispoziție mijloacele de notificare a evenimentului în orice moment.

8.2 Clientul își asumă responsabilitatea cu privire la păstrarea și utilizarea Elementelor de securitate, Codurilor PIN Tranzacție și la securitatea dispozitivelor de pe care accesează Aplicației Paypoint și va suporta toate pierderile și riscurile decurgând din divulgarea Elementelor de securitate, Codurile PIN Tranzacție sau utilizarea de către terte persoane a Aplicației Paypoint, în condițiile prevăzute în art. 8.1 de mai sus.

8.3. Paypoint va răspunde către Client numai pentru prejudiciul provocat în mod direct acestuia.

9. Blocarea accesului la contul de utilizator din Aplicația Paypoint

9.1 În cazul în care Clientul își pierde Elementele de Securitate sau acestea îi sunt furate sau utilizate fără drept, Clientul are obligația de a notifica Paypoint imediat ce a cunoscut aceasta împrejurare, fără o întârziere nejustificată, utilizând adresa de e-mail [email protected] sau prin blocarea efectivă a accesului online, conform art. 9.2 lit.b). Blocarea online poate fi făcută oricând, serviciul fiind disponibil 24 de ore din 24.

9.2 Blocarea efectivă a accesului online la Contul de Utilizator poate avea loc în următoarele cazuri:

 1. Clientul a informat Paypoint despre pierderea, furtul ori înstrăinarea Elementelor de securitate. În acest caz, până la emiterea unor noi Elemente de securitate, accesul Clientului la contul/conturile sau/sale prin intermediul Aplicației Paypoint este blocat.
 2. Paypoint a restricționat accesul Clientului la Contul de Utilizator/ Conturile de Client. În această situație, Paypoint va notifica Clientul în această privință în același timp cu și prin modalitatea agreată pentru notificarea blocării contului/conturilor sale (conform prevederilor Condițiilor Generale de Afaceri).
 3. dacă există suspiciuni de utilizare frauduloasă/ neautorizată a Elementelor de securitate.
 4. dacă este necesar pentru protejarea Clientului sau a Paypoint de posibile viitoare prejudicii.
 5. Clientul va contacta Paypoint în vederea deblocării accesului la Conturile de Client în cel mai scurt timp posibil. Pentru cazurile prevăzute la art.9.2 lit.c)-d) deblocarea accesului la cont se va realiza numai după încetarea cauzei care a condus la blocarea Contului de Utilizator.

10. Legislația și jurisdicția aplicabile

10.1 Prezentul contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română.

10.2 Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice divergență decurgând din sau în legătură cu relația lor contractuală născută în baza prezentului Contract. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente din București, cu excepția situațiilor în care legea prevede în mod expres și imperativ competența altei instanțe de judecată. Totodată, Clientul a fost informat că are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la adresa : București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, Telefonul consumatorilor: 021/9551, https://anpc.ro/.

11. Prevederi finale

11.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, urmând să înceteze prin una din următoarele modalități:

 1. prin acordul părților
 2. prin rezilierea de către Paypoint, prin notificarea scrisă a Clientului, transmisă prin e-mail, cu efect imediat de la data menționată în notificare, în cazul neîndeplinirii de către Client a oricărei obligații prevăzute în sarcina sa (inclusiv pentru neexecutarea de mică însemnătate cu caracter repetat); în cazul neîndeplinirii la termen a oricărei obligații prevăzute în sarcina sa, Clientul este de drept în întârziere
 3. în situația în care Paypoint întrerupe sau încetează furnizarea Aplicației Paypoint. În această situație Paypoint va notifica Clientul anterior întreruperii sau furnizării serviciului
 4. denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți : Paypoint va putea denunța unilateral relația contractuală cu o notificare prealabilă a Clientului de 15 zile, transmisă pe hârtie, pe suport electronic sau prin Aplicația Paypoint. Clientul poate exercita oricând dreptul de denunţare unilaterală a relației contractuale, numai cu îndeplinirea prealabilă a obligaţiei de achitare integrală a tuturor datoriilor sale faţă de Paypoint, fără a invoca vreun motiv și fără taxe suplimentare/penalități.

11.2 Prezentul Contract se încheie în limba română. Limba de comunicare dintre Client și Paypoint va fi limba română.

11.3 Clientul declară că a luat cunoștință, de Condițiile Generale de Afaceri ale Paypoint, care fac parte integrantă și cu care se completează prezentul Contract. În caz de discrepanță între prevederile prezentului Contract și Condițiile Generale de Afaceri ale Paypoint, prevederile prezentului Contract prevalează.

Totodată, Clientul declara ca a citit și a înțeles Capitolul 6 - Prelucrarea datelor cu caracter personal - fiind informat inclusiv cu privire la drepturile de care dispune și cu privire la faptul că informațiile complete și actuale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Paypoint, precum și documentele menționate la 6.7. disponibile pe website-ul Paypoint (www.paypoint.ro).

11.4 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, toate notificările sau orice alte comunicări între Paypoint și Client vor fi efectuate în modalitățile prevăzute în Capitolul „Notificări” al Condițiilor Generale de Afaceri.

11.5 Contactarea reprezentanților Paypoint va putea fi făcută fie prin soluția de chat disponibilă în aplicație sau prin e-mail, la adresa [email protected] .

11.6 Clientul declară că a citit, înțeles și este de acord în totalitate cu Contractul privind furnizarea Aplicației Paypoint, inclusiv și în mod expres cu prevederile art. 3.1, art. 4.1, art. 5.3-5.6, art. 7.1 lit. b-c, art. 7.2 (1) lit. a, c și h, art. 8.1, art. 9.1- 9.2, art. 10, art. 11.1, art.11.3 și art 11.5 din prezentele Condiții Generale. Tranzacțiile se pot efectua numai dacă Clientul își exprimă acordul cu privire la prezentele Condiții generale privind furnizarea Aplicației Paypoint

Prin bifarea Condițiilor generale privind furnizarea Aplicației Paypoint, Clientul își exprimă acordul cu privire la acestea,acest acord reprezentând contractul încheiat între Client și Paypoint Services S.R.L..

Prin bifarea Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Clientul ia cunoștină de condițiile în care Paypoint Services S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal.